David Walsh

Principal, SUIS Hongqiao Gubei Campuses

Bright Liu

Chinese Principal, SUIS Gubei Campuses

Neil Bunting

Vice Principal, SUIS Gubei Campuses