David Walsh

Principal, SUIS Hongqiao Gubei Campuses

Chloe Liu

Co-Principal, SUIS Gubei Campuses